КЗД

ДО

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

                                                                          ЧЕТВЪРТИ СПЕЦИАЛИЗИРАН

                                                                 ЗАСЕДАТЕЛЕН СЪСТАВ   НА КЗД

                                                                       По преписка № 160/2011г.

 

УВАЖАЕМА г-жо ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

     Управителният Съвет на Национална Асоциация  Сигурност поддържа подадения сигнал за изявления на министъра на отбраната на Р България г-н Аню Ангелов в медийното пространствно, съдържащи елементи от дискриминационен характер към лица, принадлежали към структурите на Държаавна сигурносгт.

        Едновременно с това ние отбелязваме като положителен факта, че в последно време и особено след решение № 11/ 2011г. на КС по к.д. № 8/2011г. г-н министър Ангелов няма нови изявления и предприети конкретни мерки, които да съдържат подобни елементи на дискриминация.

      Ние приемаме поканата на уважаемия председател на състава за помирение между двете страни, съгласно чл. 62.ал. 1 от Закона за защита от дискриминация.

       В случай, че предложението  за помирение се приеме и от ответната страна, предлагаме двете страни да се споразумеем в бъдещите си действия и мерки министърът на отбраната на Р България да не създава условия и предпоставки за дискриминационно отношение към лица с установена принадлежност към органите на ДС.Това са български граждани, чиито човешки права са защитени от Конституцията на Р България и са работили на законно основание за защита интересите на отечеството си.

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАС

                                                                        / Асен Георгиев. /

София, 09.05.2012г.

Поместено в: Публикации

Leave a Reply
Изработка на сайт: OnboxMedia