15 години НАС

СЛОВО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАС АСЕН ГЕОРГИЕВ

НА ЮБИЛЕЙНОТО ЧЕСТВАНЕ НА НАС , ПРОВЕДЕНО НА 09.11.2010г.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПРИЯТЕЛИ И ДРУГАРИ,

УВАЖАЕМИ ГОСТИ,

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СРЕДСТВАТА ЗА

МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ,

ДАМИ И ГОСПОДА,

С удоволствие изпълнявам поръчението на Управителния Съвет на Национална Асоциация Сигурност да ви приветствам с българското и родно „ добре дошли „ на нашата юбилейна среща ! Това е един хубав и приятен повод да отбележим по скромен, но достоен начин 15-тата годишнина от създаването на НАС. Време и много и малко , но достатъчно нашата гражданска структура да укрепне и успешно да се развива.

Всички ние добре помним, че след 10. Ноември 1989г. самоотвержената дейност на МВР бе подложена на безпрецедентно отрицание. Самозащитата на България, коствала толкова труд и самоотверженост от страна на специалните служби, бе охулена, а нейните служители – оплюти и изхвърлени на улицата. Настъпи безстопанственост, която доведе страната ни до състояние на разграден двор, в който нахлуха не само много емисари и разузнавачи, за които няма вече тайни в България, но и разни съмнителни фирми, фондации, секти и т.н. Ще мине време и всичко това ще се отчете като грешка и застрашително късогледство, понеже не съществува по света държава, която да няма свое разузнаване и контраразузнаване и която безотговорно и лекомислено ги съсипва. Ще са нужни много години, докато се създадат висококвалифицирани, отговорни и мъжествени професионалисти, с каквито България разполагаше.

Имено поради това, преди 15 години, в трудното време на прехода , 40 наши колеги , с присъщите на бившите служители на МВР, ентусиазъм, вяра, принципност и скромност, поставиха началото на професионално гражданско сдружение „АКРБ„.За голямо съжаление 7 души от учредителите и още редица наши колеги и членове , завинаги напуснаха нашите редици, за което се прекланяме пред тяхната светла памет.

Днес, на нашата юбилейна среща присъстват по-голямата част от учредителите на Асоциацията . Разрешете ми от името на УС да им изкажа нашата гореща благодарност за достойното дело, което извършиха, да поздравим ръководството, избрано на първата сбирка – колегите Славчо Геновски, Стефан Лилов, Живко Неделчев, Красимир Саманджиев и Николай Коджейков. Всички те и сега са активни участници в нашите мероприятия

Уважаеми колеги, драги гости,

УС не си е поставил за цел на днешната юбилейна среща да правим отчет за всичко онова, което е правено през този период. Тези неща сме поставяли на обсъждане и отчитали на провежданите събрания в края на всеки тригодишен отчетен период, съгласно изискванията на Устава. С удовлетворение обаче искам да п очертая , че през тези 15 години дейността на НАС непрекъснато се разширяваше и обогатяваше. Управителните съвети през различните периоди проявяваха стремеж и желание да се излезе от традиционните форми на дейност, да се търси новото, да се отговаря и излиза с ярки позиции и мнения по най-горещите проблеми , които решава българското общество за издигане и укрепване държавността и националната сигурност на Р България.

По решение на Общото събрание през 2005г. АКРЗБ беше преименувана и регистрирана като НАС , което намери своето отражение и в Устава й.

Това се наложи по няколко причини :

1.Времето изискваше Асоциацията да се отвори за привличане и приемане на членове от всички служби на националната сигурност, МВР и граждански лица, които са помагали на нашите органи за укрепване на сигурността и обществения ред , деца и близки на наши колеги. Всичко това става при строго спазване изискванията на Устава.

2. Изградиха се структури на НАС в страната. Такива сега активно работят във Видин, Плевен, Смолян, Русе и Мездра.. В почти всички области има изградени клубове на бившите служители от МВР, които са членове на областните организации на СОСЗР и участват активно в техните мероприятия. Интересна дейност развиват сдруженията на нашите колеги във Варна, Бургас, Благоевград, Пловдив и др.

В резултат на тези настъпили изменения , в момента в НАС навлязоха млади хора, които носят заряда на новото време и внасят свежест и нов дух в нашата дейност . С удовлетворение ви информираме, че към момента в НАС членуват повече от 1200 души.

През този период ръководствата и отделни членове на Асоциацията реагираха на станали и предстоящи събития, отнасящи се до националната сигурност и обществения ред, излизаха с декларации и обръщения , изразяваха становища в средствата за масово осведомяване, с които се настояваше за засилване на държавността, укрепване на службите за сигурност и обществен ред, за ненамеса на политическите сили в тяхната дейност. Ярък пример е Обръщението, с което излязохме по повод инициативата във в. „ Земя „ относно Закона за досиетата. В Обръщението си до всички държавни институции и политически сили изразихме нашата твърда позиция, че прилагането на този Закон нанася достатъчно вреди на държавността в страната . Явно някои вътрешни и външни сили искат не само да бъдат оплюти бившите служители и сътрудници на ДС, но и да се направи всичко възможно България да няма силни служби за сигурност и МВР. Компрометирането на агентурата, най-важното и остро оръжие на службите за сигурност, обявявано като нещо мръсно и недостойно, едва ли ще мотивира гражданите да подпомагат дейността на службите за сигурност и МВР.

Членовете на нашата Асоциация Тихомир Стойчев, Цвятко Цветков, Юлий Георгиев, Димитър Иванов, Иван Иванов, Стефан Лилов, Павел Николов, Красен Ракаджиев, Крум Лазаров, и др. периодично излизат с лично позиция по проблемите на националната сигурност, борбата с тероризма и опазване на обществения ред. Изразяват свои становища по опитите за заклеймяването от някои деструктивни сили на ролята и мястото на бившите структури на МВР.

Проф. Бончо Асенов, Владимир Спасов, Веселин Божков, Димитър Гелков, Сава Кръстанов, Иван Христов, Лазар Мурджев , издадоха свои трудове и произведения , в които по своеобразен начин отразяват многообразната и професионална дейност на специалните служби за опазване сигурността , икономиката и обществения ред в Р България.

Плодотворни са нашите контакти и взаимодействие със сродните граждански структури – съюзи, асоциации, фондации, сдружения, клубове и др. НАС е колективен член на СОСЗР и вече има статут на Областна организация .Активно участваме в работата на Консултативния съвет на председателите на различните асоциации, клубове и съюзи на бившите служители на МВР.

Полагаме усилия взаимно да се информираме за мероприятията, които провеждаме. В много от тях участваме с ярко изразени позиции по обсъжданите въпроси, главно когато се засягат проблемите на националната сигурност.

Специално искаме да отбележим тясното ни сътрудничество с Централния и Столичен съвети на СОСЗР, с техните ръководства и лично с председателя на ЦС ген. л-т Стоян Топалов, на Столичния съвет – ген. м-р Китан Русанов, с АРЗ, с председател Горан Симеонов и др. Това ни дава възможност НАС да получава обществено признание и се ползва с нужното уважение сред обществото.

Непосредствено след провеждането на последното Общо събрание през м. април т.г. се обърнахме към ръководствата на МВР и ДАНС за провеждане на срещи , на които да обсъдим въпроси, свързани с националната сигурност, борбата срещу тероризма, обществения ред и социалния статус на служителите, които по различни причини напускат специалните служби и структурите на МВР. Такава среща се проведе с отговорни служители от МВР, в резултат на което беше постигнато съгласие и се подписа Рамково Споразумение за сътрудничество между МВР и НАС.

Искам да изкажа благодарност на г-н Бойко Славчев, н-к кабинета на министър Цветанов, за разбирането , което прояви по поставените от нас въпроси . За голямо съжаление това не се получи с ръководството на ДАНС , дейността на която е най-близка до нашата структура. И до последния момент не сме получили отговор на нашето предложение за среща. Да се надяваме, че в близко време това ще стане.

Хубаво и желателно е в бъдеще НАС да се превърне в една своеобразно професионално и социално депо, в което да се акумулира и пренася опитът на по-старите колеги и енергията и новият дух на по-младите, които сега излизат от структурите на сигурността и МВР. Само така ние можем да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем и внасяме нашия принос за изграждането на истински правова, законова и социална европейска държава.

Уважаеми колеги и гости,

С тези встъпителни думи откривам юбилейната среща, посветена на 15-тата годишнина от създаването на Национална Асоциация Сигурност.

Преди да дам думата за слово на първия председател о.з. полк. Славчо Геновски,моля, онези от присъстващите колеги и гости, които желаят да се изкажат, поднесат поздравления или зададат въпроси, да направят своите заявки.

Благодаря ви.

Изработка на сайт: OnboxMedia