Знак    На 29.05.2017г.бе проведена  среща  на УС на Национална Асоциация Сигурност  с бивши служители от МВР  и службите за сигурност –  хабилитирани  преподаватели в различни учебни заведения, които работят по  проблемите на националната сигурност. На тази първа по рода си среща  присъстваха   бивши  ръководни кадри от системата на МВР и НСС, ректори и зам. ректори от Академията на МВР, бивши секретари на СНС към Министерския съвет.

Участниците се обединиха около  становището , че е необходимо:

–  да бъде извършен анализ и оценка на  стратегията за национална сигурност;

– извеждане и актуализиране на  нововъзникналите вътрешни  и външни  рискове и  заплахи   касаещи   Р България и региона;

–  стратегията за национална сигурност трябва да бъде насочена към обикновения   гражданин, държавата и обществото;

 – Констатирано бе, че Законът за МВР не функционира съгласно очакванията на  обществото и непрекъснатото променящата се  среда за сигурност. Считаме за целесъобразно  да се разгледат и анализират основните предизвикателства  пред МВР и поставят  основите за нова стратегия за обществен ред и сигурност.

         Създадена  бе работна група, която  да обобщава  получените становища, мнения  и предложения. Изготвените материали  ще бъдат предоставяни за обсъждане  на съответните  компетентни държавни органи  и институции, политически партии и структурите на гражданското общество.

                        .

Поместено в: Публикации

Leave a Reply
Изработка на сайт: OnboxMedia