argumenti-bg.com

1ПОЛКОВНИК ЧАВДАР ПЕТРОВ:

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МВР ТРЯБВА ДА АКЦЕНТИРА НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С ГРАЖДАНСКИТЕ СДРУЖЕНИЯ

 

Въвеждането на фигурата на доброволния сътрудник е новост. Заслужава подкрепа.

Спирдон Спирдонов (argumenti-bg.com) 

Удовретворени сме, че от МВР ни потърсиха при обсъждането на проекта и искат нашето становище, казва заместник-председателят на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР) и председател на Национална асоциация „Сигурност” полковник от запаса Чавдар Петров. Според бившия заместник-директор на НСС сътрудничеството с неправителствените организации се оформя, като политика на МВР, което е в полза на сигурността на гражданите.

–       Г-н Петров, като заместник-председател на СОСЗР и председател на Национална асоциация „Сигурност” участвате в обсъждането на новия Закон за МВР. Каква е позицията Ви по проекта?

–       Имахме възможност да се запознаем с проекта, който бе обсъден от представители на неправителствени организации от сферата на сигурността и отбраната. Това бе добър ход на МВР. В нашите организации членуват бивши служители на службите за сигурност, които са с достатъчно знания и опит, за да помогнат в подготовката на толкова важен, не само за МВР, на най-вече за сигурността на гражданите, документ. Наше е предложението, например, в основните дейности на министерството за осъществяване на политиките по противодействието на престъпността, опазването на обществения ред, защита на националната сигурност, граничния контрол, регулиране на миграционните процеси, пожарната безопасност и защитата на населението да се запишат профилактиката и превенцията.  В законодателната програма на правителството е посочено, че проектът на закон за МВР трябва да бъде внесен в Министерския съвет през септември. Удовлетворени сме, че не бяхме забравени. И че ни се дава възможност да помогнем, разбира се.

–       На какъв етап е проектът на закона. И защо се налага нов Закон за МВР?

–    Както отбеляза и заместник-министърът на вътрешните работи Васил Маринов, проектът е в суров вид. Точно за това от МВР разчитат на обсъжданията, в които и ние сме поканени. Няколко конкретни причини налагат разработването и приемането на нов закон за МВР. Първата е извеждането от министерството на НСС, ГДБОП и ДАТО. Втората – конкретното обособяване и разделяне на функциите на политическото и професионалното ръководство на министъра.  Третата – необходимостта от определяне на ясни критерии за кариерното развитие на служителите. И четвъртата – обособяването на две отделни главни дирекции „Криминална полиция” и „Охранителна полиция”.

–    Какъв е коментарът Ви за отношението към проекта на неправителствените организации, които участваха в обсъждането?

–    Подкрепя се въвеждането на фигурата на извънщатния служител и по-нататъшното разработване на неговия статут. В тази насока се търсят експертизата и сътрудничеството на военно-патриотичните съюзи. Смята се, че има достатъчно аргументи назначаването на главния секретар на МВР да не се извършва от президента, но да се въведе мандатност за тази длъжност, както е при началника на отбраната. Разделянето на Главна дирекция „Национална полиция” на две главни дирекции „Криминална полиция” и „Охранителна полиция” не срещна достатъчно подкрепа на този етап.

–       Залага ли се в закона на сътрудничество на МВР с гражданските структури?

–    Има такъв момент и той се оформя, като политика на министерството. Нашите предложения също са насочени за подобряване на тези текстове. Искаме например към  функциите на министъра на вътрешните работи да се запише „поддържа контакти с граждански сдружения, НПО в сферата на сигурността за използване на професионалния им и експертен опит и ги подпомага материално и финансово.” Смятаме, че е полезно министърът на вътрешните работи да подписва Споразумение с гражданските сдружения на бившите служители на МВР за сътрудничество. Предлагаме в Съвета за социално партньорство в МВР, който се ръководи от министъра на вътрешните работи или от определен от него заместник-министър, да се включат и представители на гражданските сдружения на пенсионираните служители на МВР. В този аспект е и настояването ни пенсионирани служители да бъдат награждавани от министъра по предложение на военно-патриотичните организации за оказване на съдействие и конкретна помощ на МВР. Добре е, според нас, да има правна възможност към МВР да се създават социални кухни и домове за бивши служители на ведомството. Такава практика има в Министерството на отбраната и тя се посрещна много добре от запасните и резервистите, ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите.

–       Споменахте, че се обсъждат нови решения във връзка със статута на главния секретар на МВР.

–   Главният секретар на МВР да се назначава от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи. Това е нов момент в проекта. Аргументите са, че той не се различава по статут от останалите главни секретари в министерствата и не е необходима санкция на президента, както е сега. Ние предлагаме да се запише още едно изискване: „За главен секретар на МВР се назначава български гражданин с висше образование и с не по-малко от 10 години трудов стаж в правоохранителните органи.”  И още – назначаването му да бъде за срок не по-малък от 5 години, т.е. въвеждане на мандатност на длъжността.

–       Нов момент са и т.нар. доброволни сътрудници. Имате ли становище по техния статут?

–   Действително, въвеждането на фигурата на доброволния сътрудник е новост за последните години. Неговото използване ще се урежда с инструкция на министъра на вътрешните работи. СОСЗР и НАС предлагаме в проекта да отпадне принципът на доброволност, което ще създаде допълнителни възможности за привличане на сътрудници, включително и за финансовото им стимулиране.

–   В кои други сфери неправителствените организации, като СОСЗР и НАС, могат да бъдат полезни?

–    Не са малко, но понеже говорим за закона, ще се спра на една от тях. Става дума за участието в мироопазващи мисии извън територията на страната. Ние предлагаме това право да имат не само държавните служители, но, както извънщатните, така и пенсионирани служители на МВР, ако, разбира се, отговарят на изискванията на международните организации. Регламентирането на този текст в закона се налага от практиката, която показва, че подобно решение ще даде възможност в по-пълна степен да отговоряме на предложенията за участие в мисии извън територията на страната или за изпълняване на длъжности в институции или в структури на Европейския съюз и в международни организации въз основа на договори, по които Република България е страна. А такива кадри, включително в СОСЗР и НАС, има достатъчно.

–       Смятате ли, че социалният елемент е достатъчно добре застъпен в обсъждания проект?

–      Да, що се отнася до заплащания и обезщетения, няма орязване на правата на служителите. Впрочем тази част от закона вече е обсъждана от синдикалните организации към МВР. Ние смятаме, че грижата за хората в МВР налага да се намери законов текст, който да регламентира, че пострадалите при и по повод изпълнението на служебните задължения служители на МВР, придобиват статут на военноинвалиди и военнопострадали на основата на изискванията на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Показателно, че МВР залага на социалната политика в новия си закон е друг текст в проекта. На държавните служители, които се пенсионират от МВР по осигурителен стаж и възраст, както и по чл. 69 на Кодекса за социално осигуряване, ще се издават карти за медицинско обслужване. Известно е, че вътрешно министерство има в структурата си Медицински институт, познат по-скоро, като МВР-болница. Има, разбира се, някои условия. Например да са работили последните 10 години в МВР. СОСЗР и НАС предлагат да се допълни това изискване и с текста „10 години преди пенсионирането в МВР”. Тук се налага допълнително изясняване, от гледна точка на правата на пенсионираните от ДАНС държавни служители,  чийто трудов стаж е преминал основно в МВР. Не след дълго подобен проблем ще се появи и при пенсиониране на служители от новата ДАТО.

Поместено в: Публикации

Leave a Reply
Изработка на сайт: OnboxMedia