До КЗД -2

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА

ЧЕТВЪРТИ  СПЕЦИАЛИЗИРАН

ЗАСЕДАТЕЛЕН СЪСТАВ НА КЗД

По преписка № 163/2011г.

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Управителният Съвет на Национална Асоциация Сигурност поддържа подадения сигнал за изявления в медийното пространство на Министъра на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов, които съдържат елементи от дискриминационен характер към лица, принадлежали към структурите на бившата Държавна сигурност.

Приемаме Вашата покана, госпожо Председател, за постигане на помирение между двете страни, съгласно чл. 62. ал. 1 от Закона за защита от дискриминация.

Отбелязваме факта, че в последно време и особено след решение № 11 от 2011 г. на КС, по к.д. № 8 / 2011 г., г-н министър Цветанов се въздържа от изявления и предприемане на конкретни действия, които да съдържат елементи на дискриминация. Известно е, че господин Цветанов е започнал своята кариера в органите за сигурност и е  запознат с професионалните и лични качества  на редица служители, някои от които и днес работят в държавната администрация.

В случай, че Вашата покана за помирение се приеме и от ответната страна, ще бъдем удовлетворени, ако в бъдещите си действия и изявления г-н Министър Цветанов не създава условия и предпоставки за дискриминационно отношение към лица принадлежали към структурите на бившата Държавна сигурност, тъй като това са български граждани, които са работили законно за защита интересите на държавата.

Основание за нашето становище за помирение ни дава и действащото Рамково Споразумение за сътрудничество между НАС и МВР, подписано лично от г-н министър Цветанов.

          С уважение :

Председател на НАС:      / Асен Георгиев /

София, 17.05.2012 г.

Поместено в: Публикации

Leave a Reply
Изработка на сайт: OnboxMedia