Ген.лейт. Кирчо Киров

kir4o kirov Генерал-лейтенант от резерва Кирчо Киров,бивш началник на НРС

НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ В СВЕТЛИНАТА НА ЗАПЛАХИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ГЛОБАЛНИЯ ТЕРОРИЗЪМ

Глобалните асиметрични заплахи са комплекс от процеси, които оказват влияние на глобалната, регионалната и националната среда за сигурност. Международният тероризъм, разпространението на оръжия за масово унищожение, организираната престъпност, обстановката в страните с неефективна държавност, дълготрайните въоръжени конфликти, кибертероризмът, заплахите срещу снабдяването с енергия и енергийни източници, природните бедствия и свързаните с това рискове за сигурността и др. са фактори, които застрашават националната и международната сигурност.

Настъпиха значителни промени в идеологията, мотивацията и средствата за постигане на целите от терористичните организации. Развитието на технологиите и свързаното с това нарастване на възможностите за причиняване на големи човешки и материални щети промениха основните направления на действие и мащабите на терористичните актове.

Предпочитаните от терористите способи са насочени към нанасяне на удари в стратегически райони на света и последващо ангажиране на вниманието на световните медии. Чрез бързо и широко разпространение в медийното пространство и Интернет на информация за съответните терористични актове и групировки се постига глобализиране на ефекта от терористичната дейност и се създават възможности за популяризиране на действията на извършителите. Това превръща съвременния тероризъм в мощно средство за постигане на стратегически цели и определя характера му на глобална заплаха за сигурността.

Традиционното деление на тероризма на национален и международен постепенно губи досегашното си значение. Причина за това е нарастващата роля на етническия и религиозния фактор за разпространението на тероризма, както и наличието на връзки между различните етнически, религиозни и мигрантски общности, които са на територията на повече от една държава.

Засилва се религиозно мотивираният тероризъм, който се основава на фундаментализма, фанатизма и религиозно противопоставяне. Основен рисков фактор в тази насока безспорно е ислямският фундаментализъм, целящ по същество интегрирането между религия, държава, политика и тероризъм. В този смисъл има стремеж към инструментализиране на ислямската вяра от фундаменталистите с цел противопоставяне на основните европейски ценности, увеличаване на дистанцията на мюсюлманите от останалата част на обществото, създаването на „ паралелни общества“ и оттам все по-голямо засилване на влиянието на ислямския фундаментализъм.

Забелязва се тенденция към постепенно засилване на етническия или етно-сепаратисткия тероризъм. В бъдеще той би могъл да се превърне в заплаха, подобна по мащаби на религиозно мотивирания тероризъм.

Важно направление на терористичната дейност е т.нар. технологичен тероризъм. Независимо от конкретните му форми на проявление (ядрен, химически, биологически, радиологичен и т.н.) той се базира на активното използване на достиженията на високите технологии за терористични цели.

Развитието на технологиите прави възможно специфични средства за унищожение на големи групи от хора или материални блага да могат да преминат от доскоро изключителното владение на отделни държави в ръцете на групи от хора или дори на отделни лица. Реалният риск от прояви на различни форми на технологичен тероризъм, предизвикани от отделни групи или индивиди определя асиметричния характер на терористичната заплаха за сигурността.

Развитието на новите технологии и съвременните методи за комуникация води до постигането на по-високо ниво на организация на различните терористични групировки в различни региони на света.

Киберсферата е една от най-интересните конфликтни области, както за държавите, така и за терористите. Ударите на кибертерористите могат да бъдат насочени срещу управляваните с компютърни системи банки и търговски системи, електронното обслужване, управляваните с компютърни системи газо и нефтопроводи, електроразпределителни мрежи, системите за контрол на земния и въздушен транспорт, телефонните системи, военните системи за комуникация и логистика и др.

Това налага интернационализирането на мерките за борба срещу тероризма. Необходима е политика на комплексно противопоставяне и превантивни действия както срещу глобалния тероризъм, така и срещу целия спектър от съвременни рискове и заплахи за сигурността.

Съществени са връзките и взаимодействието между отделните видове глобални заплахи. Тази тенденция е най-ясно изразена във взаимодействието между тероризма и организираната престъпност. Терористичните групировки активно използват съществуващите нелегални канали на престъпните мрежи за трафик на наркотици, хора и оръжие. Методите на организираната престъпност за „пране на пари“ се използват от терористичните организации за финансиране на дейността им.

Същевременно организираните престъпни групи използват елементи на терористични методи, като създаване и поддържане на нестабилност в даден регион, задълбочаване на икономическите проблеми, отслабване на държавните структури и др.

Слабостта на отделните държави в административен, икономически и политически план създава благоприятна среда за проникване на организираната престъпност в държавната и политическа система. Това проникване от своя страна улеснява и подпомага дейността на терористичните структури, включително по отношение на логистичната им подкрепа за извършване на терористичен акт.

И през второто десетилетие на ХХІ век тероризмът ще остане една от основните заплахи за международната сигурност, в т. ч. за сигурността на Република България и държавите – членки на ЕС. Терористичните движения стават все по-добре организирани, свързани със защитени комуникационни мрежи и са готови да си послужат с насилие, за да причинят значителни материални и човешки щети. Борбата с тероризма ще бъде продължителна и предполага решително използване на разузнавателни, полицейски, правоохранителни, политически, финансови и информационни ресурси, както и на специална международна антитерористична система за своевременно предизвестяване на възникналите кризисни ситуации. За неутрализиране на съществуващите и възникващите нови заплахи и рискове от глобалния тероризъм е необходимо и за в бъдеще да се засилва тенденцията за сътрудничество между държавите като се отчита водещата роля на ООН, ЕС, НАТО и ОССЕ.

Тероризмът ще продължи да бъде дългосрочна заплаха за сигурността, тъй като проблемите, които генерират радикалните идеологии трудно могат да бъдат решени през следващото десетилетие. Нараства заплаха от „вътрешния“ аспект на тероризма в европейските държави, а една от главните причини за това е радикализацията в мюсюлманските общности в Европа. Пред европейските правителства стои задачата да работят за дерадикализацията на мюсюлманските общности и спечелването на подкрепа вътре в общностите за борба с ислямския екстремизъм.

Действията на терористични групи в европейските държави показаха засиления интерес на международния тероризъм към континента и повишиха рисковете за международната и националната сигурност. В изпълнение на стратегическите си цели за разширяване на зоната на сигурност около Европа, ЕС съсредоточи вниманието си върху развитието на обстановката в Западните Балкани, Черноморието, Близкия изток и Африка.

Средата за сигурност в Югоизточна Европа (ЮИЕ) се определя от процесите на европейската и евроатлантическата интеграция, активното двустранно и многостранно сътрудничество и различните механизми за изграждане на доверие и прозрачност в областта на сигурността. На фона на процесите на глобализация нарасна значението на региона като стратегическо свързващо звено между Европа, Близкия изток и Азия.

Същевременно в ЮИЕ съществуват рискове и предизвикателства за сигурността, най-добре изразени в Западните Балкани. Въпреки тенденцията на постепенно стабилизиране, регионът продължава да бъде зона с потенциал за генериране на дестабилизация в Европа. Все още съществуват нагласи и предпоставки за ескалиране на етническото противопоставяне. Негативно влияние върху международната сигурност оказват нестабилната икономика, безработицата, високото ниво на организираната престъпност и корупцията, връзките между криминални и политически структури и др. Потенциална остава и заплахата от глобалния тероризъм предвид на участието на страни от региона в антитерористичната коалиция.

Европейската и евроатлантическата перспектива на Западните Балкани е необходимо условие за гарантиране на стабилността и регионалната сигурност. Тревога будят действията на екстремистки и престъпни групи, проникването на уахабити от други региони и разпространяването на радикалния ислям. В Косово има риск от възникване на напрежение, а отделянето му от Сърбия и признаването за държава беше най-сериозното предизвикателство за страните от региона и международната общност.

Анализът на тенденциите в средата за сигурност на Черноморско-кавказкия регион показва, че те ще запазят своя противоречив характер. Проблемите на сигурността в т.нар. замразени конфликти (Южна Осетия, Абхазия, Нагорни Карабах и Приднестровието) ще се запазят и в бъдеще и не е изключено те да се проявят отново, което може да застраши в някаква степен националната и международна сигурност. Сблъсъкът на интереси в енергийната област ще запази риска от възникване на неочаквани кризи, което може да повлияе негативно върху енергийната сигурност на страната ни. Гарантирането на надежден контрол на морската ни граница, която е външна граница и на ЕС, изисква създаване на механизми на взаимодействие между всички черноморски държави, респективно между техните компетентни органи и служби за сигурност за гарантиране на сигурността на региона.

В Близкия изток и страните от Персийския залив се запази висока степен на напрежение и нестабилност, породени от предизвикателствата на арабско-израелския конфликт, както и активността на терористичните организации. Очерта се трайна тенденция към засилване на ролята и влиянието на някои ислямистки организации в арабските страни. Продължи периодичното дестабилизиране на положението в държавите с най-големи запаси от енергийни ресурси.

Събитията в Близкия изток и Северна Африка в края на 2010 г. и началото на 2011 г. съществено промениха обстановката в региона и създават обективни условия за активизиране на радикални ислямистки организации.

Обстановката в Азия се определя от наличието на конфликтни огнища и нестабилни държави и проблеми в отношенията помежду им (религиозни, етнически, гранични и др.). Главните рискови фактори са религиозните и етническите противоречия, сепаратизмът и екстремизмът, политизирането на исляма, бедността и високата безработица. Особено негативно отражение върху регионалната среда на сигурност оказва напрегнатата обстановка в Афганистан предвид на вътрешнополитическата неустойчивост, терористичните нападения на опозиционните въоръжени групи, увеличеното производство на опиум, дейността на организираната престъпност, корупцията, бавното икономическо възстановяване и тежките социални и хуманитарни проблеми.

Средата на сигурност в Африка се характеризира с нарастваща нестабилност, породена от многобройните конфликти с ниска и средна интензивност и появата на нови. Повечето от тях са на териториална или племенна основа. Значителни заплахи за сигурността в Северна Африка генерираше повишената активност на терористични организации (,,Ал Кайда в ислямския Магреб“, „Мюсюлмански братя“ и др.).

Радикалният ислямски тероризъм, който в редица случаи е част от етническите конфликти, се преориентира от шиитския модел към сунитския. Рязко се увеличи броя на терористичните акции на ислямските терористични организации в много арабски и мюсюлмански страни – това важи с особена сила за Ирак, където основната част от терористичните актове са извършвани от сунити.

След терористичния акт в Ню Йорк на 11 септември 2001 г., който тази година отбелязва своята 10-та годишнина, терористичната мрежа на Ал Кайда продължава да бъде основна заплаха за международната сигурност. Най-голяма степен на заплаха представляват екстремистките мюсюлмански групи. Лидерите на Ал Кайда ще продължават да използват Пакистанските погранични райони за база, от която ще комуникират с оперативните клетки в чужбина и ще обучават и радикализират екстремистки настроените мюсюлмани и ще ги подготвят за бъдещи терористи.

Ал Кайда ще продължи да планира терористични атаки, насочени към стратегически, икономически и инфраструктурни цели, с цел масови безредици, разрушения и страх.

Основната заплаха в Европа са Ал Кайда и сунитите, които се завръщат от тренировъчните лагери в Пакистан, за да извършат терористичен акт в Европа или другаде по света. Мюсюлманите в Западна Европа са около 20 млн. души. Тяхната социална, политическа и икономическа интеграция не е на необходимото ниво и това спомага екстремистките пропагандатори в тяхната дейност за набиране на нови членове на организацията и тяхната последваща радикализация, проповядвайки радикалната версия на Исляма. Най-опасна заплаха за Европа са екстремисти, които са второ и трето поколение мюсюлмани с европейско гражданство, но с екстремистки убеждения.

Тероризмът или асиметричното противопоставяне се използва от по-слаби военно, финансово и икономически държави и групи с цел да се ескалира или поддържа дадена криза или конфликт. Успешното неутрализиране на подобни прояви изисква съвместни антитерористични операции на държавните и международните структури и пълноценно взаимодействие в международен план за запазване на глобалната сигурност.

Разузнавателните служби на отделните държави винаги ще играят основна роля в прогнозирането и превенцията на международния тероризъм, организираната престъпност, пролиферацията на ОМУ, опасни технологии и др. форми на световни заплахи.

Ползотворното международно сътрудничество на разузнавателните и контраразузнавателни служби, независимо от различията във вярата, региона, държавното управление, законодателството на съответната държава и др., ще бъде основа за противодействие на тероризма в глобален мащаб и основа за установяване на траен мир в света.

1 Response

  1. is site down Says:

    Kak shte komentirate sitemata na upavlenie za naconalna sigurnost na USA i RUSKATA i moge da vkluchite i balgarskata.

    Posted on февруари 16th, 2016 at 01:09

Leave a Reply
Изработка на сайт: OnboxMedia