Конференция „Международният тероризъм и Република България – позиции на гражданското общество”

На 30 октомври 2012 година в Централния военен клуб се проведе конференция  на тема „Международният тероризъм и Република България – позиции на гражданското общество”. Организатори на конференцията бяха Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Националната Асоциация Сигурност, Асоциацията на разузнавачите от запаса, Националния антитерористичен и антикриминален фронт и Фондация „ЛЕВСКИ”.

В кръглата маса участваха представители на Министерството на отбраната, Министерството на транспорта, Комисията по национална сигурност в Народното събрание, Държавната агенция за национална сигурност, Националната служба за охрана , Националната разузнавателна служба, Военна академия „Георги Стойков Раковски”, Академията към Министерството на вътрешните работи, катедри по национална сигурност във висши учебни заведения, Сдружението на общините в Република България, Комисията по национална сигурност в Народното събрание, Министерството на транспорта, посолства на страни от НАТО в България, неправителствени организации и представители на средствата за масова информация.

Целите на конференцията бяха:

1. Разкриване на същността, съдържанието и формите на международния тероризъм и мястото на Република България в борбата срещу неговите прояви.

2. Определяне на ролята и мястото на основните субекти на гражданското общество и, в частност, на неправителствените организации от сектор „Сигурност”.

3. Предлагане на конкретни мерки за пълноценно използване от компетентните държавни органи и ведомства на организационния, интелектуалния и професионалния потенциал на неправителствените организации от сектор „Сигурност” за успешната борба срещу тероризма.

ИЗКАЗВАНИЯ

Йордан Начев

Трифон Трифонов

Румен Стефанов

Николай Слатински

Слави Райков

ген.лейт. Кирчо Киров

Атанас Кременлиев

Людмил Селановски

Юлий Георгиев

Пламен Студенков

Асен Пейчев

Ангел Иванов

Петко Ангелов

Чавдар Петров

Тодор Ников

Николай Иванов

Николай Цапрев

Велислав Бонев

Лазар Мурджев

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ТЕМА : „ МЕЖДУНАРОДНИЯТ ТЕРОРИЗЪМ И РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ – ПОЗИЦИИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ”

Ние, участниците в Конференцията на тема „ Международният тероризъм и Република България – позиции на гражданското общество”, смятаме, че обществото и държавата не са достатъчно готови да посрещнат предизвикателствата от терористични заплахи.

Във връзка с това  се обединяваме около становището, че е необходимо:

– Република България, изпълнявайки добросъвестно ангажиментите си към НАТО и Европейския съюз, да бъде по-активна и балансирана в изграждането на собствена позиция в областта на външната и вътрешната политика за сигурност, спазвайки конституционните права на българските граждани.

– Да се актуализира Стратегията за сигурност на Република България и Планът за борба с тероризма, за да бъдат те в  пълно съответствие с променената среда за сигурност и новите вътрешни и външни заплахи  за националната сигурност, като се прилага комплексен подход, за да се дефинират ясно и точно целите и задачите на организационните структури на специалните служби.

Министерският съвет да договори нови програми, финансирани от фондовете на Европейския съюз за:

  • · Обучение на държавните служители от системата на сигурността;
  • Включване на структурите за корпоративна сигурност, неправителствените организации в сектор „Сигурност” и провеждане на тяхното обучение от компетентни специалисти;
  • Изпълнение на Програми за обучение на населението за управление и реакции по време на кризи.

– В Консултативния съвет за национална сигурност към Президента на Република България и Върховен Главнокомандващ на Въоръжените Сили и Съвета по сигурността към Министерски съвет да бъдат включени представители на неправителствени организации, свързани със сектор „Сигурност”, които са  доказали във времето своята лоялност към Република България, включващи изявени експерти в областта на сигурността. Във връзка с това в Проекта на Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност да бъде включен текст, който да задължава Съвета за сигурност към Министерския съвет да осъществява координация и взаимодействие с тези неправителствени организации и използване на опита, организационния, интелектуалния и професионалния  потенциал на техните членове. Към вицепремиера и Министър на вътрешните работи да се формира експертен съвет от представители на неправителствените организации, свързани със сектор „Сигурност”.

– Противодействието на тероризма да се регламентира в Наказателния кодекс, Наказателно – процесуалния кодекс и другите закони, свързани с борбата срещу тероризма, както  и в съответветните подзаконови актове.

– Да се изгради Паметник на жертвите на терористични актове в Република България.

ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

Leave a Reply
Изработка на сайт: OnboxMedia