Отчет на дейността на НАС и УС 2010-2013

Д О К Л А Д

ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАС И УС ПРЕЗ ПЕРИОДА 2010 – 2013 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАС,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПРИЯТЕЛИ И ДРУГАРИ,

УВАЖАЕМИ ГОСТИ,

Изминаха близо 20 години от основаването на нашата Асоциация. В онова трудно време на прехода, 40 наши колеги, с присъщите на бившите служители ва МВР ентусиазъм, вяра, принципност, скромност и висок професионализъм, поставиха началото на надпартийна гражданска професионална организация. Време и много и малко, но достатъчно нашата гражданска структура да укрепне и успешно да се развива.

Днес провеждаме поредното общо отчетно – изборно събрание, което има за задача да отчете постигнатото през изминалия тритодишен период, да посочи слабостите и грешките и да набележи нови жалони на бъдещата дейност на нашата Асоциация.

Обстановката в нашата страна, в която провеждаме нашето събрание, е тежка и драматична. В последно време станахме свидетели на най – различни протести на гражданите – срещу непоносимите цени на електроенергията и отоплението, за защита на природата, срещу безразличието към грижите и обедняването на хората. Днес отчаянието е по – силно от надеждата.

Наследството на управляващите до сега се очертава много, много по – лошо отколкото очаквахме да бъде. Свидетели сме на разбита държавност, икономика на изкуствено дишане, опоскана хазна и взривоопасни социални напрежения и неравенства. Лошото е, че е възможно обстановката да се влоши допълнително  в оставащите месеци до предсрочните избори.

Държавата е разорена. Бедността и безработицата вземат все по – застрашителни размери. Икономиката е в колапс, средната класа е унищожена заедно с дребния и средния бизнес – гръбнакът на досегашната стабилност и заетост. На власт са монополите и картелите, а от останалите фирми съществуват само онези, които са близо да кранчето на властта, отпускащо порции за приближените на управляващата партия.

Фискалния резерв е опустошен до ниво с близо 1 млрд. лв. под санитарния минимум от 4,5 млрд. лв. Последното правителство не е оставило никакви свободни ресурси.

Резултатът от пагубната икономическа политика на тази власт е 35% обедняване (по официални статистически данни), над 400 000 официални безработни, а заедно с обезкуражените – близо 700 000 български граждани са без поминък, без работа! Пълно замиране на инвестициите и катастрофален спад на вътрешното потребление! Защото няма предсказуемост, няма доверие в държавата и в средата.

Никога – от момента на започване на преговорите за членство в ЕС до днес – България не е била толкова далеч от Европа и от нейната цивилизация. Грозната истина е, че държавата е поставена на колене от организирана група, която смята станата ни за своя плячка. Обществото е разрушено. Гражданите са оставени без бъдеще, а недоволните са сплашвани и репресирани. Хората живеят  в мизерия, апатия и страх. Ликвидиран е правовия ред, върховенството на закона е чадър за малцина.

Реално, управляващите извадиха България от Европа и я вкараха в най – диво средновековие.

Определено не можем да се съгласим и да не изпитваме безпокойство от изявленията на редица представители на законодателната и особено на изпълнителната власт, както и на политическите сили от ляво, от дясно и от центъра, че за всичко лошо, което се случва в държавата главна вина носят бившите служби за сигурност, ред и законност. Използва се всеки отделен случай да се вадят и размахват т. н. „досиета“, да се обругават и оплюват бившите служители на сигурността и агентурния апарат. И до днес, 23 години след промените, всички управляващи до сега, не могат, или не искат да направят разлика между кадрови, държавен служител (оперативен работник) и агент (сътрудник). Защото със закона за т. н. „досиета“ бяха подложени на остракиране стотици български граждани, помагали на органите за опазване на сигурността и обществения ред в държавата. Кой български гражданин ще се съгласи сега да помага, особено при положение, че от съответните държавни органи изтича информация? Целенасочената подмяна на понятието „агент“ с понятието „доносник“ има само една цел – да сложи под миндера истината. По такъв начин политическата класа ликвидира източниците на информация, за да може да се развихри в разграбването на държавата.

Отговорът е един: да, ограбиха народа, а сега го приспиват с измислени конфликти. Извън дневния ред на доходите, здравето и образованието. И тук не става въпрос за това бил ли е агент държавникът „Х“ или не, за родината ли е работил или е доносничил срещу приятелите си?

Такъв въпрос, разбира се, въобще не стои пред гладните и онеправданите. Некадърността на държавната администрация по темата „досиета“ е толкова въпиеща, че граничи само с тази на здравната система, която лекува тумори със сироп за кашлица. Агентът е вид държавен секретен сътрудник, както водата е вид питие – въпрос на терминология. И това го знаят и бивши и настоящи офицери от спецслужбите от няколко поколения.

В такава сложна и трудна обстановка премина дейността на нашата Асоциация през отчетния 2010 – 2013 година, период.

Управителния съвет започна работа с желание и амбиция да изпълни решенията на Общото събрание, проведено на 04.04.2010 г.

Основните задачи, произтичащи от решенията на Общото събрание бяха насочени в следните нааправления :

  • Укрепване организационното състояние на НАС в София и създаване на клубове по интереси;
  • Укрепвне на съществуващите и създаване на нови структури в страната;
  • Своевременно реагиране от УС и  ИБ по важни събития, свързани с националната сигурност и политическите събития в страната;
  • Подпомагане и съдействие на членовете на НАС за решаване на техни лични социални проблеми;
  • Поддържане на контакти и обмяна на информация с МВР и ДАНС, ЦС на СОСРЗ, АРЗ и други структури имащи отношение по проблемите на националната сигурност и опазване на обществения ред.

УС проведе навреме първото си заседание за конструирането си, изготви план за работата до края на 2010 г. и създаде комисии по различни направления на дейност. Изработи и прие Инструкция за дейността на ИБ, с която бяха определени неговите права и задължения.

За съжаление, създадените комисии не действаха през целия тригодишен период и не успяха да станат постоянни двигатели за решаване на проблемите, за които отговаряха. Често се налагаше нещата да се придвиждат  от отделни членове на ИБ и УС.

Независимо от това, УС и ИБ проявяваха стремеж възникналите проблеми да се решават колективно, след спокойно обсъждане на различните мнения и предложения. Съществуваше дух на разбирателство и уважение при организирането и провеждането на различните мероприятия.

Веднага, обаче, трябва да отчетем като неудачен опитът да се въведе вертикална двустепенна структура в ръководството на НАС- Управителен съвет и Изпълнително бюро. В УС влизаха председателите на клоновете в страната, които обаче не винаги можеха да присъстват на заседанията, а самият УС беше голям на брой и се събираше на заседания веднаж на три месеца. Това беше предпоставка част от неговите членове да участват почти формално /само на заседанията/ в работата на Асоциацията. Практически цялата дейност се организираше и извършваше от ИБ и някои по – активни членове, които

разполагаха с време, възможности и желание.

Във връзка с направените констататции, УС предлага Общото събрание да приеме решение за съответни изменения и допълнения на Устава на Асоциацията, едно от които е въвеждане на едностепенна управленска стуктура, състояща се от Управителен съвет.

През отчетния период УС е провел 13 заседания, а ИБ – 28. За изпълнение на решенията се проведоха и работни срещи на групи по конкретни  проблеми.

На постоянното внимание на УС и на ИБ стояха въпросите свързани с приемане на нови членове, планиране и утвърждаване на финансовите разходи и протоколите от периодичните ревизии, отчети за извършена дейност и планиране на работата през следващите периоди. Обсъждани са редица въпроси, касаещи събитията в страната,  и са предприемани действия за адекватно отношение към тях.. През целия отчетен период  не бяхме затворени в себе си, а се стремяхме да търсим новото и да се излезе от традиционните форми на работа, да изразяваме професионални позиции и мнения по най-горещите проблеми, които решава българското общество за издигане и укрепване на държавността и националната сигурност на Р. България.

С особена тревога УС поставя на вниманието на Общото събрание въпроса за организационното състояние на Асоциацията.

От самото и създаване до днес, за членове са приети  1112 души, от които 844  в центъра и 268  в структурите в страната. Само за отчетния период 2010 – 2013 година са приети 183 нови членове, от които в София – 159 , а в клоновете в страната – 24 души. Асоциацията се отвори за привличане и приемане на членове от всички служби на националната сигурност, МВР и граждански лица, съпричастни към дейността на органите за укрепване на сигурността и обществения ред. През отчетния период са приети 85 такива членове. В резултат на настъпили изменения, в момента в НАС навлязоха млади хора, които насят заряда на новото време и внасят свежест и нов дух в нашата дейност.

От една страна увеличаването на числения състав е положително явление. Но факта, че само близо 1/3 плащат редовно членския си внос, който определено е достатъчно скромен, буди сериозна тревога. За трите години на отчетния период са платили членския си внос едва 348 , без тези в страната. Като вземем предвид и това, че постъпленията от членски внос са основен,  бих казал единствен начин за подобряване на финансовото състояние на Асоциацията, всеки трябва да си направи съответните изводи.

Добре е известно, че за да може една структура да живее редовен живот, да се провеждат различни мероприятия, да се комуникира с членовете по различни поводи са необходими финансови средства.

Вярно е това и УС и ИБ отчитат, че през изтеклите години редица наши членове напуснаха завинаги нашите редове, една друга, не-малка част са в напреднала, достолепна възраст, трети са в лошо здравословно състояние. Личните доходи на много от тези хора, вероятно не им стигат само за храна, лекарства и други необходими разходи. Изниква въпросът – как да постъпим с членовете, които съгласно Устава са се самоизключили, като не са плащали дълго време членския си внос, но имат желанието да не бъдат забравени от своите колеги и другари. Този проблем винаги е занимавал УС и ИБ. Искаме да чуем и вашето мнение.

Известно е че се изградиха структури на НАС в страната. Такива сега активно работят във Видин, Плевен, Смолян, Русе, Мездра и Враца, и друти. В почти всички области има изградени клубове на бивши служители от МВР, които са членове на областните организации на СОСЗР и участват активно в тяхните мероприятия. Интересна дейност развиват сдруженията на нашите колеги във Варна, Бургас, Благоевград, Пловдив, Стара Загора и др.

Следва да се отбележи обаче, че контактите ни със структурите в страната не са достатъчно ефективни. Незадоволителна е помощта, която УС им оказваше, координацията в повечето случаи се ограничаваше до разговори по телефона, липсваше живата връзка. И тук трябва да посочим, че едно от причините е липсата на финансови средства, в някои случаи и  времето, с което разполагат членовете на УС.

Идеята за създаване на клон на младите колеги, които сега излизат от ДАНС и МВР в пенсия беше обсъждана в ИБ и в УС. Участниците в тяхното събрание искаха създаване на клон със самостоятелна регистрация и права, като на клоновете в страната. Настояваше се за по-голяма самостоятелност в дейността им. Правилно УС не прие идеята за създаване на такъв клон. Реши се новата структура да се оформи като клуб, който да изпълнява същата дейност. За съжаление до сега тяхното присъствие не се чувства особено активно.

В това отношение новия УС следва да направи повече. Наложително е на заседание на УС, с участието на председателите на клоновете специално да се обсъдят проблемите за взаимодействието с клубовете на НАС.

На няколко заседания на УС и на ИБ беше обсъждан и въпроса за създаване на търговска  или друга структура към НАС. След задълбочена  дискусия се стигна до извода, че не бива да се създава такава структура, тъй като това налага извършването на разходи с несигурни приходи на фона на задълбочаващата се всеобхватна и непрогнозируемо продължаваща  глобална финансова криза. Такова начинание  при липсата на достатъчни финансови възможности на Асоциацията за покриване на непродуктивния и непроизводителен първоначален период и при несигурни перспективи, би се обрекло на неуспех и загуби. Развитието на икономическата среда във времето, а и в настоящия момент, доказа правилността на нашето решение.

На заседания на УС и на ИБ беше разгледан въпроса за участието на НАС в работата по европейски проекти.  Нашият опит,  а и този на  на други  структури и организации в страната показва, че за работа по такива проекти е необхадимо да се докаже  финансов и експертен капацитет. Ние имаме експерти, но не и финанси. След влизането на България в ЕС, всички проекти изискват 10% самофинансиране, заверени счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите за поне три години назад, както и референции от обслужваща банка, трудовите договори на счетоводните и експертни специалисти, внесените осигуровки към НОИ и данъци към НАП. Освен това за изготвяне на един проект консултантските фирми вземат от две до четири хиляди лева. Да добавим и липсата на партньорски организации за изпълнение на проекти. Отделни членове на НАС са се включвали в изпълнение на подобни проекти, но не като официални представители на Асоциацията, а като доказани експерти в съответната област.

Уважаеми колеги,

УС и ИБ вложиха много време, усилия, желание и стремеж за изработване на ясни позиции, при подготовката на адекватна, твърда професионална реакция по произтичащите събития в страната, отнасящи се главно до националната сигурност.

В това отношение бяха организирани и  проведени няколко ярки, добре подготвени и запомнящи се с положителен отклик сред обществото мероприятия.

На първо място. Активното участие на НАС при подготовката  и провеждането на кръгла маса на тема „България и межудународният тероризъм – становище на гражданското общество“. Тя се проведе под егидата на  ЦС на СОСЗР и съвместно с АРЗ.  Голяма част от докладите бяха  подготвени и изнесени от членове на НАС. Бяха привлечени като докладчици известни специалисти, работили по проблемите на националната сигурност, представители на различни ВУЗ-ве, от академията на МВР, Военната академия, фирми за търговска сигурност и охрана, корпоративна и банкова сигурност.  Конференцията премина на добро ниво, като участниците се обединиха около единно становище и изразиха тревога за състоянието на националната сигурност, в светлината на терористчния акт на летище Сарафово и потенциалната заплаха за нашата страна. Всички доклади са включени в сборник, който излезе от печат и ще бъде  предоставен на всички наши и на СОСЗР структури, ВУЗ-ве , охранителни фирми и държавни институции. Положително беше, че на тази кръгла маса имаше голямо присъствие на различни електронни и печатни медии, които отразиха мероприятието. При организацията на това мероприятие активно се включиха Чавдар Петров и Красимир Райдовски.

На второ място. Едно от най-добре подготвените и проведени мероприятия беше честването на  15 годишнината от учредяването на Асоциацията, в което участваха много от нейните учредители, членове на УС, активисти. Получха се поздравления от ДАНС, от СОСЗР и от други сродни сдружения. Мероприятието беше отразено в няколоко средства за масово осведомяване.

На трето място. Срещата проведена през м. май 2012 г на УС с членове на Асоциацията, които пишат и публикуват поезия, проза, спомени, автори на книги и публикации по темата на националната сигурност, както и доказани художници. Беше изтъкнато от повечето участници, че е необходимо колегите,  майстори на перото, по-често да пишат, за истината за нас и за нашата работа, за да даваме отпор на цялата агресия и помия, които се изливат  срещу работилите в службите за сигурност. Интересен беше призива на нашия член, колегата  Николай Простов от Смолян: ”Пишете, за да остане писаното от нас, а не за нас!“

В срещата участваха повече от 20 души, между които проф. Бончо Асенов, Веселин Божков, Иван Христов, Чавдар Тепешанов, Сава Кръстанов, Димитър Гелков, Тодор Ников и др. Направени бяха интересни предложения, които новият УС  би следвало да има в предвид в бъдещата си дейност в тази насока.

Не на последно място бихме посочили конкретната и задълбочена дейност, която извършиха  УС и ИБ за защита на гражданските права и авторитета на нашите членове. В тази връзка бяха подадени аргументирани сигнали до Комисията за защита от дискриминация срещу определени изказвания и интервюта в електронните медии и в пресата на отговорни ръководители от изпълнителната власт , уронващи доостойнството и честта на наши членове. В резултат на това, Комисията заведе съответни дела срещу Бойко Борисов,  Аню Ангелов,  Цветан Цветанов и Николай Младенов.  УС и ИБ отделиха много време  и сили за подготовка на нашите становща по тези дела, като бяха направени консултации с юристи, държавни институции и други членове на НАС. Активно участие в работата по тези дела взеха Пламен Кръстев, Иван Нелов, Тодор Величков, Тодор Димов и други.

В  резултат на тази дейност делата срещу Б. Борисов, А. Ангелов и Цв. Цветанов приключиха с подписване споразумения за помирение с ответниците,  утвърдени от Комисията. В тях те поеха ангажимент да не правят изказвания съдържащи дистриминационни елементи към бившите служители в органите за сигурност. Все още не е приключило делото срещу Николай Младенов, който отказва да признае, че неговите изказвания съдържат дискриминационни елементи, нарушаващи гражданските права на дипломатите, обявени в принадлежност към органите на ДС. Ние сме твърдо решени да доведем този въпрос  до успешен край.

През този отчетен период УС и ИБ, както и отделни  членове на Асоциацията,  реагираха адекватно на станали и предстоящи събития, отнасящи се до националната сигурност и обществения ред, като излизаха с декларации и обръщения, изразяваха становища в средствата за масово осведомяване, с които се настояваше за засилване на държавността, укрепване на службите за сигурност и обществен ред, за ненамеса на политичскте сили в тяхната дейност.

В това отношение,  бихме посочили, участието ни в мероприятията, провеждани от ЦС на СОСЗР, АРЗ, НАФТСО, „Антикриминален форум” и други граждански и браншови структури на служителите от МВР и МО,  работили за националната сигурност. На тези мероприятия сме излизали с ярки и твърди професионаални позиции, изразявайки становището на Асоциацията по обсъжданите проблеми. Примерите в тази насока са много , но най- силните са свързани с осъждане на Декларацията на Народоното събрание по възродителния прожцес, по измененията в Закона за МВР, НСО и НРС, за Закона за досиетата и др.

През март 2011 г. съвместно със СОСЗР и АРЗ изпратихме становище до Народното събрание, Президента и Премиера относно изменение на Закона  за дипломатическата служба. През  април 2011 г. изпратихме ново такова до Президента, Премиера и Минстъра на външните работи. През декември 2011 г. изразихме наше становище по въпроса за отваряне на досиетата на висши духовници от Св. Синод чрез агенция „Фокус“. През януари същата година изпратихме декларация до премиера и парламентарно представените партии, в която изразихме нашето безпокойство и загриженост за състоянието на службите за сигурност във връзъка с прекомерното използване на срс-та и размахмаве на досиета в медиите, което не се отразява добре върху работата на службите за сигурност.

Отговор на тези наши декларации, становища и предложения сме получили единствено от Председателя на 41 Народното събрание Цецка Цачева.

В тези декеларации и становища сме подчертавали и предлагали на парламентарно представените партии /а и на другите, извън него/,  да загърбят тяснопартийните си интереси и виждания, в името на България в името на укрепване на националната сигурност.

Ярък пример е Обръщението, с което излязохме по повод инициативата на в. „Земя“, относно Закона за досиетата. В Обръщението си до всички държавни институции и политически сили изразихме нашата твърда позиция, че прилагането на този закон нанася сериозни вреди на държавността  в страната. За кой ли пореден път се убеждаваме, че явно някои вътрешни и външни сили искат не само да бъдат оплюти бившите служители и сътрудници на ДС, но и да се направи всичко възможно България да няма силни служби за сигурност и вътрешния ред. Продължи с пълна сила компрометирането на агентурата, най-важното и остро оръжие на службите, обявяването й като нещо мръсно и недостойно .

Членовете на нашата Асоциация Димитър Иванов, Тодор Ников, Чавдар Петров, Пламен Кръстев,Тихомир Стойчев, Юлий Георгиев, Иван Иванов, Т. Димов, Стефан Лилов, Павел Николов, Крум Лазаров и др. периодично излизат с лични позиции по проблемите на националаната сигурност, борбата с тероризма и опазване на обществения ред. Изразяват свои становища  по опитите за заклеймяването от някои деструктивни сили на ролята и мястото на бившите структури на МВР.

Участието на наши представители в различни медии се подкрепяше активно от УС. Считаме за правилно , че е важно предварително да се знае темата за обсъждане, кои са опонентите и най-вече да се поддържа официалната линия на НАС. При необходимост участието би могло да се обсъди предварително и в УС.

През отчетния период бяха положени сериозни усилия за преодоляване на наложената ни изолация, особено от средствата за масова информация.

Беше направен опит за среща на УС   с журналисти в салона на СОСЗР. Целта беше да изложим пред тях нашите позиции. За съжаление интересът беше изключително слаб, посещението също и ефектът  нулев. Явно, налага се, участието на НАС в различни пресконференции и кръгли маси, да се предхожда от сериозна подготовка , участието в тях да се възлага на  подходящи колеги с нужната квалификация, знания и опит в такива прояви.

Необходима ни е още по-голяма медийна изявва, като използваме факта, че от много телевизии вече търсьят наши членове за експертно мнение при обсъжъдане на злободневни теми и събития. Ръководството на Асоциацията счита, че всички, които участват в такива обсъждания и предавания, свързани с проблемите  на сигурността, следва да се придържат към единна, съгласувана позиция, когато излизат от името на Асоциацията и изрично да подчертават това. Трябва да изтъкват високата обществена цена за изграждането  на квалифицирани кадри за сигурността и запазване на тяхното достойнство , предпазването им  от манипулиране  и използването   от политическите сили за свои цели.  Нужно е повече наши членове да участват в ТВ предавания и да бъдат по-настъпателни в такива диспути.

Разрешете ми, от името на всички вас, да изкажем благодарност към издателите и главните редактори  на вестниците „Земя“, „Българско войнство“, „Нова зора“, списанията „Сигурност“, „Военен глас“, редакцията на ТВ „Скат“,  които дават трибуна на наши представители да изразяват позициите и  становищата на НАС по горещите и парливи въпроси, свързани с проблемите на националната сигурност.

Плодотворни се оказват нашите контакти и взаимодействие със сродните граждански структури – съюзи, асоциации, фондации, сдружения клубове и др. НАС е колективен член на СОСЗР и вече има статут на Областна организация. Активно участваме в работата на Консултативния съвет на председателите на различните асоциации, клубове и съюзи на бившите служители на МВР.

Полагаме усилия взаиимно да се информираме за мероприятията, които провеждаме.В много от тях участваме с ярко изразени позиции по обсъжданите въпроси, главно когато се засягат проблемите на националната сигурност.

Специално искаме да отбележим тясното ни сътрудничество с Централния и Столичния съвети на СОСЗР, с тяхните ръководства и лично с председателя на ЦС ген. л-т Стоян Топалов и на Столичния съвет – ген. Златан Стойков, с АРЗ, с председател Горан Симеонов. Това дава допълнителни възможности, НАС да получава нужното признание и да се ползва с  уважение сред обществото.

Непосредствено след провеждането на последното Общо събрание, през април 2010г., се обърнахме към ръководствата на МВР и ДАНС за провеждане на срещи, на които да обсъдим въпроси, свързани с националната сигурност, борбата срещу тероризма, опазване на обществения ред  и социалния статус на служителите, които по различни причини напускат органите. Такава среща се проведе с отговорни служители от МВР, в резултат на което беше постигнато съгласие и се подписа Рамково Споразумение за сътрудничество между МВР и НАС.

За голямо наше удовлетворение, установихме делови контакти и с ръководството на ДАНС.

И през този период продължи  наложилата се хубава традиция  да се честват  Коледните и Новогодишни празници, Осмомартенски среща с  колежките, отбелязване по един колегиален и човешки начин юбилейните годишнини на наши колеги.

Като сериозно завоевание следва да отбележим, че се запазиха правата и възможностите на пенсионерите от МВР да ползват болницата, санаториумите, почивните станции , столовете и спортна  база на министерството.

Добре се приеха организираните от УС, за ченове на НАС, екскурзии до Охрид, Истанбул, Солун, Струмица. Мероприятията от такъв характер се отразяват положително и благотворно върху дейността на Асоциацията, в голяма степен способстват за създаване на дух на  колективност, колегиалност и взаимно уважение между хората. Очевидно провежедането на такива мероприятия се приемат с желание и пораждат положителни емоции в нашите членове. Традицията трябва да се продължи, като се търсят нови форми и нови идеи.

Искаме да ви информираме, че благодарение на активното лично участие на Николай Стефанов, член на УС, Асоциацията вече имам свой сайт в Интернет, в който намират място материали от разностранната ни дейност.

Уважаеми колеги,

Това са въпросите и проблемите, които УС иска да постави на вашето вниманиие . Всички сме убедени, че в един доклад не може  да се обхване цялостната дейност на нашата гражданска структура. Постарахме се да поставим акцента към главното, основното, да посочим постигнатото, но в същото време в самокритичен дух да обърнем внимание на това, което не успяхме да направим. Съвсем резонно е причините за допуснатите слабости, за неизпълнение на някои решения и планирани мероприятия да се търсят в УС и ИБ като цяло и в отделни членове на ръководните органи и председателя на Асоциацията. Убедени сме, че във вашите изказвания ще допълните пропуснатото, ще излезете с нови идеи и предложения, които да доведат  до укрепване и издигане авторитета на Национална Асоциация Сигурност.

България е в нашите сърца, както е била в сърцата на предците ни. Пътят, по който ние вървим, е начертания от тях път. Ние следва да се вглеждаме не само в миналото, но и в настоящето и бъдещето на България.

Днес страната ни  отново е изправена пред тежки изпитания. Имено това изисква нашия патриотизъм и борбеност, нашата целеустременост, сили и воля да бъдат не по-малки от тези, които имахме когато защитавахме сигурността на страната.

Днес все по-силна е нуждата да се върнем към най-светлите идеали на българското Възраждане. Да бъдем независими и силни по  дух. Да бъдем солидарни. Да бъдем искрени патриоти. Това са повелите на днешното време.

Нека в бъдеще НАС да се превърне в едно своеобразно професионално и социално депо, в което да се акумулира и пренася опита на по-старите колеги и енергията и новия дух на по-младите, които сега излизат от структурите на сигурността и МВР. Само така ние можем да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем и внасяме нашия принос за изграждането на  истински правова, законова и социална европейска държава.

21.03.2013 г.

 

Поместено в: Публикации

1 Response

  1. гл,серж.кънински Says:

    всичко което е написано на годишното сабрание евярно но госрода как ше се оправи това наше общество. спорет мен само с братя руснаци

    Posted on март 26th, 2013 at 18:22

Leave a Reply
Изработка на сайт: OnboxMedia