За нас

      НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ СИГУРНОСТ  е учредена на 17.03.1995г. като доброволно неправителствено сдружение с нестопанска цел на физически лица, работили и работещи в службите за сигурност на Р България. Тя е отворена организация и нейни членове могат да бъдат физически и юридически лица, които приемат Устава й и съдействат за изпълнение на нейните цели и задачи.

         НАС осъществява своята дейност на принципа на пълна самоиздръжка и е независима от политически партии и организации.

     НАС съдейства за осигуряване на правна и социална защита на своите членове и симпатизанти. Сътрудничи с неправителствени сдружения, обществени организации  и учреждения по въпросите на националната сигурност и опазване на обществения ред. Организира и участва в обществени форуми и публични дискусии по проблемите за опазване на обществените интереси, ред, сигурност  и имущество. Установява и поддържа контакти  със сродни органи, организации и сдружения в страната и в чужбина в полза на интересите на Р България и в съответствие с действащото законодателство. Членовете на НАС участват в дискусии и публични мероприятия по въпросите на обществената сигурност и обществената политика.

     Членовете на НАС са повече от 1200 души. Изградени са териториални структури в над петнадесет областни града като София, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Плевен, Русе, Враца, Смолян,Шумен, Разград, Кюстендил,Стара Загора и др.

        НАС се стгреми да подпомогне обществото в изграждането на система за обществен контрол върху МВР и специалните служби, базирана на професионални умения, знания и на богатия практически опит на нейните членове.

         От 1997г. НАС е колективен член на СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА  /СОСЗР/, с който работи в тясно сътрудничество и взаимодействие, а чрез него  със  CIOR / организация на офицерите резервисти от НАТО.

         ЦЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯТА :

 • Стимулиране на гражданската активност и развитието на гражданско общество в  Р България  като член на  Европейския Съюз.
 • Укрепване, адаптиране и разпространение на демократични механизми и практики от страните с развита демокрация в Р България.
 • Укрепване регионалната сигурност на Бълканите и в страните от Югоизточна Европа.
 • Подпомагане на демократичните процеси в ообществено икономическото развитие на Р България.
 • Осигуряване на правна и социална защита, както и на материална помощ за своите членове и осигуряване на представителство в защита на интересите им пред държавните и местни органи.
 • Укрепване и взаимодействие на НАС с централните и местни органи на  Властта, стопански и браншови организации, неправителствени организации при решаване на въпроси, касаещи сигурността, обществения ред и гражданската защита на населението.

           ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ :

 • Участие в обсъждането на Законопроекти и други подзаконови нормативни актове по въпросите на Националната сигурност, обществения ред и защита на населението от бедствия, аварии и престъпни посегателства.
 • Изследване и анализ на риска в системата за национална сигурност и отбрана на Р България.
 • Подпомагане на обществото в изграждането и участие в системата за граждански контрол върху работата на МВР и специалните служби.
 • Подпомагане на компетентните органи на държавната и местна власт при решаване на конкретни казуси по проблемите на сигурността, обществения ред и борбата с престъпността.
 • Участие в публични дискусии, конференции и срещи, обществени форуми по проблеми , свързани с реализация на целите на НАС.
 • Установяване и поддържане на връзка и взаимодействие с други сродни организации и сдружения от Балканския регион и ЕС.
 • Подпомагане на социално слаби, болни и нуждаещи се членове на НАС, семействата им и на симпатизанти, с обезпечаване на лекарства, лечение в санаториални заведения, дрехи и храни.
 • Подпомагане на социалната адаптация на пенсионираните и освободени от работа служители на МВР, чрез обезпечаване на компетентни юридически консултации и намиране на работа.

          ПОЛЕ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ :

 • Подпомагане опазването на Националната сигурност на Р България.
 • Опозване обществения ред и сигурността на гражданите.
 • Подпомагане на обществото в борбата срещу корупционните процеси в държавата.
 • Подпомагане на органите на местната власт за предотвратяване и ликвидиране на последствията от природни бедствия, аварии и произшествия.
 • Предоставяне на социални услуги на членовете на НАС, симпатизанти и хора от уязвими групи.

          РЕАЛИЗИРАНА ДЕЙНОСТ:

 • Оказване на правна, социална и материална помощ на членове на НАС и симпатизанти.
 • Подпомагане социалната адаптация на пенсионираните и освободени служители от МВР и улесняване намирането на подходяща работа за тях.
 • Създаване на клубове по интереси и на секции на НАС в страната за изпълнение на горните задачи по места.
 • Създаване на Бизнесклуб на членове на НАС за подпомагане дейността на фирмите им и обмяна на информация и контакти.
 • Участие в кръгли маси, в обсъждания по електронните медии на проблеми, свързани с Националната сигурност, опазване на обществения  ред и борбата против престъпността.
 • Установени са контакти със сродни организации от Македония,Албания, Хърватия,Косово, Румъния и др. страни.
 • Възстановяване и поддържане на паметници на загинали войници, полицаи, граничари и огнеборци.

          НАС реализира проект по програма на ФАР на ЕС – Развитие на гражданското общество.

      НАС участва съвместно с други неправителствени организации /НПО / в програма за управление на територии, ресурси и сигурност.

         НАС работи активно с областни и общински администрации в някои райони на страната.

Изработка на сайт: OnboxMedia