• Оказване на правна, социална и материална помощ на членове на НАС и симпатизанти.
  • Подпомагане социалната адаптация на пенсионираните и освободени служители от МВР и улесняване намирането на подходяща работа за тях.
  • Създаване на клубове по интереси и на секции на НАС в страната за изпълнение на горните задачи по места.
  • Създаване на Бизнесклуб на членове на НАС за подпомагане дейността на фирмите им и обмяна на информация и контакти.
  • Участие в кръгли маси, в обсъждания по електронните медии на проблеми, свързани с Националната сигурност, опазване на обществения ред и борбата против престъпността.
  • Установени са контакти със сродни организации от Македония,Албания, Хърватия,Косово, Румъния и др. страни.
  • Възстановяване и поддържане на паметници на загинали войници, полицаи, граничари и огнеборци.

НАС реализира проект по програма на ФАР на ЕС – Развитие на гражданското общество.

НАС участва съвместно с други неправителствени организации /НПО / в програма за управление на територии, ресурси и сигурност.

НАС работи активно с областни и общински администрации в някои райони на страната.