• Стимулиране на гражданската активност и развитието на гражданско общество в Р България като член на Европейския Съюз.
  • Укрепване, адаптиране и разпространение на демократични механизми и практики от страните с развита демокрация в Р България.
  • Укрепване регионалната сигурност на Бълканите и в страните от Югоизточна Европа.
  • Подпомагане на демократичните процеси в ообществено икономическото развитие на Р България.
  • Осигуряване на правна и социална защита, както и на материална помощ за своите членове и осигуряване на представителство в защита на интересите им пред държавните и местни органи.
  • Укрепване и взаимодействие на НАС с централните и местни органи на Властта, стопански и браншови организации, неправителствени организации при решаване на въпроси, касаещи сигурността, обществения ред и гражданската защита на населението.