ПОЗИЦИЯ ПО ПОВОД 100 Г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕН. ГЕОРГИ АНАЧКОВ

01 ФЕВРУАРИ 2020

На 1 април 2020 г. се навършват 100 г. от рождението на най-дългогодищния началник на българското контраразузнаване, забележителния човек и професионалист генерал-лейтенант Георги Аначков.

Ген. Аначков ръководи българското контраразузнаване в периода на Студената война, на противопоставянето на силите на Варшавския договор и тези на НАТО. Българското контраразузнаване има своя достоен дял за запазване на мира, за разкриване, предотвратяване и пресичане опитите за различни провокации, шпионаж, дискредитиране на Народна Република България, за опазване на общонародната собственост и богатство, за пресичане опитите на чужди разузнавателни централи да създадат и контролират нелегални групи за сваляне на законоустановената власт.

Въпреки противоречията и противопоставянето  българските контраразузнавателни служби си сътрудничаха със своите западни противници, главно в борбата с международния тероризъм, прането на пари /по наш пример в основни западни банки назначиха офицери по сигурността, които изпълняваха функции по контрол на движението на паричните потоци от различни рискови групи/, предприятията произвеждащи особено опасни взривни и бойни вещества, с цел недопускане на терористични актове, независимо в коя държава. Сътрудничеството бе плодотворно и именно то стана основа за взаимодействието със западните разузнавателни служби след 1989 г..

По времето на управлението на ген. Аначков нормативната база, регламентираща работата на българското контраразузнаване, бе усъвършенствана, доразвита и приведена в съответствие със законодателството на НРБ /да не забравяме, че страната ни бе член на Съвета по сигурността на ООН/. На ново ниво бе издигнато взаимодействието с Главно следствено управление и Прокуратурата. Част от оперативните дела са разглеждаха предварително съвместно с тях и тогава се взимаше решение как да продължи работата – оперативни игри, вербовки, подстави, подаване на дезинформация, или предаване на прокуратурата и съда.

Създадоха се трайни и принципни отношения със стопанските ръководства – от една страна, за недопускане изтичането на държавни и търговски тайни към чужди контрагенти, от друга страна, за опазване собствеността на държавата и хората от различни грешки, посегателства и нарушения на законността. Много сериозно внимание се отделяше на превантивната дейност.

По негово време беше въведена практиката в контраразузнавателните органи да се назначават високоинтелигентни хора със  завършено висше гражданско образование, а работниците по линии и с владеене на съответния език. Отдел „Кадри” изучаваше кандидатите още от студентската скамейка в съответния ВУЗ.

Голяма част от новоназначените тогава служители останаха на работа и след демократичните промени, установиха и развиха отношенията със специалните органи на страните от ЕС и НАТО. Завършиха специализирани курсове в САЩ, Англия, Германия, Франция, станаха ръководители на НСЗК, НСС и ДАНС и допринесоха съществено за приемането на Р България за член на ЕС и НАТО. Това показва, че приемствеността в работата на контраразузнаването е от огромно  и съществено значение за опазването на българската държава и народ, независимо от политическата система и противоборство.

От дистанцията на времето ген. Аначков се оказа един от ръководителите, показали, че службата в името на Родината и обществото не се забравя. Помни се!

За нас бившите служители в органите за сигурност генерал-лейтенант Георги Аначков винаги ще бъде образец на морал и честност, на мъжество и вяра в собствените сили, на това, че да служиш на Родината си е висш граждански и човешки дълг, и отговорност

Управителен съвет на Национална Асоциация „Сигурност”