Чл. 7. Членството в НАС е доброволно.Членове могат да бъдат физически и юридически лица.

(1). Членове на АСОЦИАЦИЯТА могат да бъдат български граждани, които са работили или работят  в службите за сигурност  и със своята дейност и лично поведение са допринесли за укрепването на националната сигурност на Република България.

(2). За членове на АСОЦИАЦИЯТА могат да бъдат приемани български и чуждестранни физически и юридически лица, които признават Устава на АСОЦИАЦИЯТА, работят за изпълнение на нейните цели и задачи, изпълняват решенията на висшестоящите управителни органи и заплащат редовно членски внос. Юридическите лица се представляват от упълномощен от ръководните им органи представител. Всеки пълномощник може да представлява само едно юридическо лице-член на Асоциацията, няма право да преупълномощава с предоставените му права трето лице и има право на един глас в ръководните органи на Асоциацията.