ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕДИИ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРИЯ“

07 ОКТОМВРИ 2018

Българското общество е изправено пред съвременните предизвикателства с висока степен на динамика, глобални  и регионални трансформации във всички сфери на обществения живот.

От разбирането и своевременната реакция на  тези сложни процеси  зависи бъдещето на нашата държава и съхраняването на българския социо-културен  тип.

България изпитва унищожително  въздействие от собствените си вътрешни противоречия и външни нездрави влияния, чрез опити за подмяна на  национална идентичност, традиционни духовно- културни ценности и история.

Мястото и ролята на обществените медии в  разбирането и противодействието на тези въздействия е от особено значение. Те следва да работят активно и постоянно в тази сложна информационно-комуникационната среда.

Обществените медии   следва да работят за защита на свободата, справедливостта, правата и законните интереси на гражданите. Тяхно задължение е, осигуряването на достоверна информация. Всичко това  е обект на действащото медийно законодателство, но по категоричното мнение на експертите участващи на конференцията, то е остаряло,

многократно променяно и несъответстващо  на националните задачи, стоящи за решаване пред българското общество.

Независимостта на обществените медии не може да бъде оспорвана, но тя видимо  е  повлияна  от частни, лични, корпоративни и партийни интереси.

В закона за радиото и телевизията не е регламентиран ключов инструмент за управление на обществените медии, а именно: каква е основната  им мисия, как е защитена тя чрез финансирането и законовата регулация?

Призоваваме да бъде подготвен, публично обсъден и приет нов закон, който да гарантира надзор на гражданското общество, стабилност във финансирането и ясна перспектива .

Задължително е в управлението на  медиите да участва  и гражданска квота .

Изборът на членове на регулаторните и управляващи органи да става чрез публичен конкурс  с високи критерии и изисквания към  професионалните им качества.

 

УЧАСТНИЦИ:

Съюз на българските журналисти

Национална асоциация сигурност

Международна организация за реална алтернатива

Университет за национално и световно стопанство